Wat is biogas?

Biogas is een reukloos mengsel van methaan en kooldioxide en het ontstaat bij de vergisting (fermentatie) van mest en organische reststoffen door micro-organismen. Dit gebeurt onder aerobe omstandigheden in een grote silo. Hierin wordt mest van runderen en of varkens en kippen gemengd met organisch materiaal zoals natuurgras, restproducten van voedingsmiddelenindustrie en eventueel energiemaÔs. Al deze producten bevatten nog voldoende energie voor de micro- organismen die tijdens het verteren van deze materialen methaan produceren. Dit is een continu proces waarbij er steeds verse mest en organisch materiaal wordt toegevoegd en biogas en zogenaamd digestaat (restmengsel na vergisting) uitkomt. De silo's zijn van boven afgesloten, geurloos en worden continu op temperatuur gehouden en geroerd. Het gas hoopt zich boven het mengsel op. Dit biogas wordt opvangen en gebruikt voor diverse mogelijkheden. Het digestaat is een zeer goede meststof voor onze akkers en weilanden. Het digestaat kan nog verder bewerkt worden (scheiden, indikken) waardoor het een hogere waarde krijgt.

Wat zijn de mogelijkheden van biogas?

Biogas kan op meerdere manieren gebruikt worden. Er kan een WKK (Warmte Kracht Koppeling) mee aangedreven worden. Dit is een grote motor die draait op biogas. Deze motor drijft een generator aan die stroom produceert, bij deze productie komt ook warmte vrij. De groene stroom kan op het net geleverd worden en de warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van openbare gebouwen, zwembaden of woonwijken.

Ook kan het biogas opgewaardeerd worden naar aardgas. Dit is een techniek waarbij o.a. koolstofdioxide, vocht en zwavel uit het biogas gehaald worden, waardoor het percentage methaan stijgt naar het niveau van aardgas ("Slochteren-kwaliteit"). Hierna kan het groene aardgas via een biogashub op het locale gasnet ingevoed worden. Vervolgens komt het gas bij de verbruikers terecht. Het opwaarderen naar aardgas wordt nog weinig toegepast bij biogasinstallaties. Toch zal hier wel een grote toekomst liggen aangezien de energie efficiŽnter benut wordt en de CO2-reductie het grootst is. Het groene gas kan vloeibaar gemaakt worden zodat bussen en auto's na aanpassing hierop kunnen rijden. In onze provincie bestaat een subsidie voor het aanpassen van uw auto zodat deze op gas kan rijden. Er komen steeds meer gasvulpunten in de regio.

Een biogasinstallatie heeft de omvang van een boerderij, er staan geen stallen en er is meer opslag aanwezig voor o.a. mest, afgedekt gras en digestaat. Het vergistingsproces om tot gas te komen is een afgesloten proces waarbij geen geluids- of geuroverlast ontstaat.

Vanuit de "Provincie Utrecht" en Stedin is de wens geuit om een biogashub in onze provincie te realiseren.

Voordelen biogasinstallatie voor de regio

Concreet biedt een biogasinstallatie de volgende voordelen voor regio:

 • Grote CO2-reductie
 • Jaarlijkse gasproductie voor jaarverbruik van ruim 3000 woningen
 • Duurzamere regio
 • Mogelijkheid voor bedrijven om klimaatneutraal te produceren
 • Gemeente Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug worden klimaatrobuuster
 • Gebruik van lokaal geproduceerde groene energie, (local-for-local)
 • Impuls voor de locale economie/bedrijvigheid
 • Stimulering van de landbouw
 • Interessante voedingsstoffen voor locale fruitteelt
 • Minder kilometers voor afvoer van locale reststromen uit de levensmiddelenproductie
 • Beter imago.
 • De vergister kan de gemeenten, natuurbeheerders en andere terreinbeheerders van plantenmaaisel ontdoen


Onze stichting bestaat uitsluitend uit regionale ondernemers, onderzoeken in het voortraject kunnen gedeeltelijk uitgevoerd worden door regionale bedrijven. De oprichting van de groene- energieinstallatie zal een stimulans zijn voor de omgeving.